GeolinQ
Spatial Data Management

Natuurwaardenkaart

Vaak worden infrastructuurprojecten vertraagd door aangetroffen beschermde plant- of diersoorten op de bouwlocatie. Informatie over bekende beschermde plant- en diersoorten op locaties is daarom essentieel in de bepaling van het projectgebied voor een infrastructuurproject.

Er kan per gebied een natuurwaarde berekend worden aan de hand van de wet natuurbescherming en waarnemingen van plant- en diersoorten. Door deze berekende natuurwaarden in een kaart te tonen wordt in een oogopslag duidelijk op welke locaties beschermde plant- en diersoorten belemmeringen vormen voor infrastructuurontwikkeling.

Met GeolinQ kan een natuurwaardenkaart gemaakt worden door de natuurwaarde per gebied te berekenen en in een kaart te tonen. De meest gebruikte bron voor waarnemingen in Nederland is de Nationale Databank Flora en Fauna. De natuurwaardenkaart kan in GeolinQ eenvoudig bijgewerkt worden als nieuwe waarnemingen uit de NDFF of waarnemingen uit andere natuuronderzoeken beschikbaar zijn.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gebruikt GeolinQ voor het automatisch landelijke verwerken van de miljoenen waarnemingen uit de NDFF naar een natuurwaardescore voor elk gebied van 50x50m.

“Met GeolinQ is een innovatieve oplossing gemaakt om natuurwaarden scores beschikbaar te krijgen voor werkzaamheden in het beheergebied van Rijkswaterstaat.”

NDFF 

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) vormt met meer dan 150 miljoen gevalideerde waarnemingen van planten en dieren de meest complete registratie in Nederland. De NDFF bundelt van deze natuurgegevens afkomstig van o.a. NGO’s zoals Floron, Sovon, Ravon en Vlinderstichting en brengt daarmee in beeld wat er bekend is over de aanwezigheid van planten- en diersoorten per locatie.

Verwerking tot Natuurwaarde

De waarnemingen uit de NDFF database en andere natuuronderzoeken kunnen in GeolinQ worden ingelezen. De waarnemingen worden onderverdeeld in soortgroepen zoals zoogdieren, vogels en vaatplanten. Voor elke soortgroep wordt op grond van de wet natuurbescherming een formule voor de berekening van natuurwaarde per waarneming bepaald en in GeolinQ vastgelegd.

GeolinQ berekent op basis van de formules per soortgroep automatisch de natuurwaarde per waarneming. De natuurwaarden van de waargenomen planten en dieren wordt per soortgroep geaggregeerd tot een natuurwaarde voor een gebied van bijvoorbeeld 25m bij 25 meter. De natuurwaarde per gebied kan in de natuurwaardenkaart worden weergegeven.

Het proces van verwerken van waarnemingen tot Natuurwaardenkaart.

Natuurwaardenkaart

De natuurwaardekaart toont de berekende natuurwaarde per gebied. De hoogte van de natuurwaarde per gebied is zichtbaar door gebruik te maken van een kleurenschaal voor de berekende hoogte van de natuurwaarde per gebied.

De achterliggende waarnemingen van aanwezige soortgroepen en de waarnemingen van de berekende natuurwaarde zijn soms noodzakelijk om bijvoorbeeld de mogelijkheden voor natuurbehoud te onderzoeken. De berekende natuurwaarde per soortgroep en de onderliggende waarnemingen van de plant- en diersoorten in de gebieden kunnen ook worden getoond als kaartlagen voor verdiepend onderzoek.

Met GeolinQ kan een eerder gegenereerde natuurwaardenkaart automatisch geactualiseerd worden als er nieuwe waarnemingen beschikbaar zijn. De informatie over de belemmeringen voor infrastructuur ontwikkelingen vanwege beschermde plant- en diersoorten blijft zodoende actueel en voor iedereen beschikbaar.

Actuele informatie over beschermde plant- en diersoorten met de GeolinQ natuurwaardekaart.

Neem contact met ons op